Stavební dozor

Stavební či technický dozor je zde proto, aby ušetřil klientovi čas a peníze.

Stavba domu není jednoduchou záležitostí, ať ji stavíte svépomocí či si stavbu necháte provést stavební firmou na klíč. Pokud se ve stavebnictví dostatečně neorientujete, je vhodné si na stavbu přizvat stavební dozor, jakožto vaši prodlouženou ruku, která bude hlídat vaše zájmy. V některých případech je pouze vřele doporučován, ale v některých případech vyžaduje přítomnost stavebního dozoru na stavbě přímo stavební zákon.

Stavební dozor je odborník, který má vzdělání v oboru a jisté zkušenosti z předešlých projektů a na stavbě se vyskytuje v celém jejím průběhu. Za úkol má dohlížet na kvalitu provedených prací, konstrukcí a všech částí stavby, především pak těch, které budou zakryté. Stavební dozor též kontroluje soulad provedených konstrukcí s projektovou dokumentací, sleduje také soulad údajů na faktuře se skutečně provedenými pracemi a s položkovým rozpočtem a společně se stavbyvedoucím, stavebníkem a jinými osobami je oprávněn provádět zápisy do stavebního deníku či do jednoduchého záznamu o stavbě.

Pokud je investorem člověk, který se ve stavebnictví nepohybuje a dostatečně nerozumí stavebním materiálům a technologickým postupům, je stavební dozor víceméně nutností, i když jsou práce prováděné stavební firmou. Stavební dozor v tomto případě vykonává kontrolu provedených prací a hájí zájmy investora, který jej za tuto práci platí.

Hlavní náplň stavebního / technického dozoru:

Kdy je na stavbě potřeba mít dozor?

Pokud se investor rozhodne realizovat dům na klíč a objedná si stavební firmu. Odborné vedení prováděné stavby zajistí stavbyvedoucí, jakožto zaměstnanec stavební firmy, který je placen stavební firmou. Stavbyvedoucí jedná v její prospěch a řídí na stavbě pracovníky a subdodavatele, stará se o dodávky a převzetí materiálu, kontroluje kvalitu provedených prací a vede stavební deník či zjednodušený záznam o stavbě.

Důležité je zmínit, že stavbyvedoucí nehlídá zájmy investora a pokud se na stavbě odvede nekvalitní práce či práce v nesouladu s projektovou dokumentací, investor se o tom nemusí dovědět i když sám kvalitu provedených prací pravidelně kontroluje. To je způsobeno zejména nedostatečnou odborností stavebníka, který tuto kontrolu provádí a který není seznámen s konkrétními stavebními a technologickými postupy.

Z tohoto důvodu je vhodné uvažovat o angažování stavebního dozoru, resp. technického dozoru, který na provádění stavby bude dohlížet.

Stavební dozor je vyžadován i ze zákona

Dle § 160, odst. 4 je stavebník povinen zajistit stavební dozor u staveb prováděných svépomocí (pokud pro takovou činnost není sám odborně způsobilý). Seznam všech staveb, které lze provádět svépomocí je uveden v tomtéž paragrafu v odstavci 3:

„(3) Svépomocí může stavebník sám pro sebe provádět

a) stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce uvedené v § 103, s výjimkou § 103 odst. 1 písm. e) bodů 4 až 8,

b) stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce uvedené v § 104.“

Jedná se tedy například o stavbu rodinného domu, stavební úpravy pro změny v užívání stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí, stavby opěrných zdí do výšky 1 m, různé terénní úpravy atd.

Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu jméno a příjmení stavebního dozoru.

KOMPLEXNÍ SLUŽBY
A ODBORNÉ PORADENSTVÍ
certifikované pracovní postupy

Stavební firma TIMO profistavby s.r.o. se sídlem v Ostravě se zabývá veškerými aktivitami spojenými s pozemním stavitelstvím. Od vytvoření investičních záměrů, přes zajištění financování, projekci až po samotnou realizaci či s ní spojenou inženýrskou činností. Vyšli jsme z kolektivu zkušených technických pracovníků z velkých nadnárodních stavebních společností.

Víme co děláme a kam směřujeme.